Våtmarker på Ryningsholm

Under 2021 påbörjades ett våtmarksprojekt på fastigheten Ryningsholms marker ca 10 km söder om Eksjö. Emåförbundet har tillsammans med markägaren vänt sig till Eksjö kommun och vår förening för att söka medel till åtgärderna. Kommunen har ansökt om och fått 1 800 000 kr från Länsstyrelsen och Eksjö Naturskyddsförening 200 000 kr från Riks. Projektet pågår till 2025.

Genom att återskapa en mindre andel av dessa våtmarker på lämpliga platser kan man öka både grundvattenbildningen och den biologiska mångfalden samt minska näringsläckage från åkermark, utan att i nämnvärd omfattning påverka jordbruksarealerna. Vår uppgift är att följa upp och utvärdera de nya våtmarkerna. Grävarbetet pågår som bäst och vi planerar ett besök på platsen till hösten.

I rapporten ”Våtmarker på Ryningsholm 3:1” finns noga beskrivet hur projektet ska förverkligas.

Våtmarker på Ryningsholm